آموزش تجارت الکترونیک - تاریخچه و تحلیل برند پدر خوب"شهرام فخار"
 
» تعداد مطالب :
» آخرین بروز رسانی :
» آخرین بازدید :

   

مشاوره ، طراحی و اجرای مدل تجارت الکترونیکی کسب کار شرکت ها توسط تاجر الکترونیک

ﺷﻬﺮام ﻓﺨﺎر ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرش ﻓﺴﺖ ﻓﻮدﻫﺎی ﻣﻀﺮ را ﺑﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﺿﺮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﭘﺪر ﺷﻬﺮام ﻓﺨﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ، ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ او‬ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻫﻤﺎن ﻏﺬاﯾﯽ را ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، اﻣﺮوز اﯾﺪه ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﺑﺪون روﻏﻦ اﯾﻦ ﻗﺪر ﮔﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ‬ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮام ﻓﺨﺎر اﻓﺘﺎد ﺗﺎ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﭘﺪر ﺧﻮب اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎاﯾﻦ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ درﺑﺎره رازﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ واﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ.‬ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎر ﺑﻮدم‬ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺰرگ ﺷﺪم، از ﻫﻤﺎن ﺑﭽﮕﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ دﺳﺘﻢ ﺗﻮی ﺟﯿﺐ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﺪ وﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ.اوﻟﯿﻦ درآﻣﺪم از ﻓﺮوش ﮐﺘﺎﻧﯽ‬ﮐﻬﻨﻪ ام ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﻔﺮوﺷﻢ وﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﻮل ﯾﮏ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮ ﺑﺨﺮم وﻣﻘﺪاری ﻫﻢ ﭘﻮل ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻢ.از ﻫﻤﺎن ﺑﭽﮕﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ را‬ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﻮدم ﺑﺨﺮم.در ۱۶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع ﭘﺪروﻣﺎدرم در ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدم. ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻢ دﺳﺘﮑﺶ‬ دروازه ﺑﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮم ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻧﯿﺎوران رﻓﺘﯿﻢ وﺑﻼل ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ آن روز درآوردم دﺳﺘﮑﺶ ﺑﺨﺮم وﻟﯽ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺮاﯾﻢ‬ ﺑﻮد.‬ ﺧﻮب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪم‬ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﭘﺪر وﻣﺎدرم ﻫﺴﺘﻢ ﺣﺘﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ دادﻧﺪ،ﺑﻌﺪﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﺮد،ﺣﺪوداً ۱۰ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮق‬ ﺗﻬﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ وﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوروﺑﺮﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﮓ وﻟﮕﺮد آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﭘﺪرم ﺳﺎﻋﺖ۷-۶ ﺑﯿﺪارم ﻣﯽ ﮐﺮد‬ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺑﺨﺮم و ﻣﻦ ﯾﮏ ﺗﺮس داﺋﻤﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮس،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﭼﯿﺰی ﻧﺘﺮﺳﻢ.‬ در ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ از ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ وﻫﺮ ﭼﯿﺰی اراده ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﻢ.ﻣﺎدرم وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد وﻣﺜﻼً ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮو‬ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺨﺮ.او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺧﻮب اﯾﻦ ﺟﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدم ودﻗﯿﻘﺎً ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮزش‬ﻣﯽداد واﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻦ را آدم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.‬ ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮدم‬ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻮدم، ۴ﺳﺎل در ﺗﯿﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ ودوره ای ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن دﻋﻮت ﺷﺪم وﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم وﻓﻮﺗﺒﺎل را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ وﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺘﻢ.‬ دوره ﺳﺮﺑﺎزی ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺛﻤﺮات اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ وﮐﺎرم ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪم.‬ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﻻن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدم.ﻣﻦ در اوج ﺑﻮدم،ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ وﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ول ﮐﺮدم وﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺘﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد‬ دﯾﮕﺮ وﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم.‬ دﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ‬ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﭘﺪر ﺧﻮب را ﺑﺎ۶-۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدم.اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻢ ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد.‬ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﻢ ﻓﻦ ﺑﯿﺎن وﻫﻨﺮ ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﻢ ﺑﻮد،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻻن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ام ﮐﻪ آدمﻫﺎ را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ.‬ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺎر رﺳﺘﻮرانﻫﺎﯾﻢ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ اﻣﺴﺎل۱۴۰ ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻢ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ از ﮐﺸﻮر‬ ﺑﻼروس ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮕﯿﺮد. اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻼ در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ (گستره رویکرد فرهنگی بین المللی )، ﭼﻮن در ﭘﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ‬ ﻫﺴﺘﻢ.‬ اﻻن ﺟﺰو ۲ رﺳﺘﻮران ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ۵ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ.اﻻن ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻇﺮف‬ ۲ﺳﺎل، ۱۰۰ ﺷﻌﺒﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮی در آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده وزﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن‬را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.‬ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ‬ از ﺑﭽﮕﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎر ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮدم واز ﻫﻤﺎن ۱۶ ﺳﺎﻟﮕﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﻮل ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ از ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ، وﻟﯽ‬ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آن ﻣﻐﺎزه را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ.‬ درﺗﺠﺎرت از ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ وﻫﺮ ﭼﯿﺰی اراده ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﻢ‬.  ﺑﺎﮐﺴﯽ ﺗﻌﺎرف ﻧﺪارم‬ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻦ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽام را از او ﻣﯽﮔﯿﺮم.ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺗﻬﺮان، ﮐﯿﺶ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺳﻤﻨﺎن ﻏﺬاﯾﯽ را‬ ﺧﻮرد ﯾﮏ ﻃﻌﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪون روﻏﻦ را ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای از آن ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ اﯾﺪه ﺑﺪون روﻏﻦ‬ ﻫﻨﺮﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬای ﺑﺪون روﻏﻦ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﻮدن ﻏﺬاﯾﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارم. ﭘﺪرم ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز اﻧﺠﺎم‬ داد.دﮐﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻏﺬاﻫﺎﯾﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺮوق ﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد واﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از‬روﻏﻦ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﭼﺎرهﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ۸۰ درﺻﺪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﻣﺎ روﻏﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻏﺬاﻫﺎ را ﺳﺮخ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ۱۰ روز ﯾﮑﺒﺎر ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬ اﯾﻦ روﻏﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻢ؟‬ ﻫﺮ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮغ ﮐﻨﺘﺎﮐﯽ، ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮده، ﻫﺎت داگ و… ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪود۵/۲ ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ‬ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎرﻫﺎ وﺑﺎرﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎ ۱۰۰ ﺑﺎر ﻃﻮل روز اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای آن ﺑﭽﻪ‬ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ از آن ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻋﻘﻞ دارﻧﺪ.ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ را ﺳﺮخ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻇﺮﻓﺶ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻘﺪار‬زﯾﺎدی روﻏﻦ ﻣﺎﻧﺪه اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دوﺑﺎره ﻏﺬا درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ آن ﻏﺬا ﺑﺪﻣﺰه وﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺣﺎﻻ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ۱۰۰ ﺑﺎر در ﯾﮏ روز و۱۰ روز ﻣﺪاوم اﯾﻦ روﻏﻦ‬ داغ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟‬ (رویکردی تازه  و هوشمند ) از ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎری ﺗﺎ رﺳﺘﻮران داری‬ ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن از ﺳﺮﺑﺎزی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎر ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ، ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎری و… ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم. اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﻮدم را درآن ﻓﻀﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﯽ دﯾﺪم‬ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪم ودﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻓﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی زارع آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﺮغ وﺟﻮﺟﻪ اﯾﺮان را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد.او ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ‬ وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻦ داﺷﺖ. در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم. ﮐﺎرم آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺷﺪم.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺪوداً ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮﺟﻪ‬ ﯾﮏ روزه ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ. در ﺳﺎل ۷۹ ﻣﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ۷۵ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم در ﺳﺎل ۸۲ ﺑﺎ ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و۵۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ‬ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ از ﮐﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪم. درﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽام، ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدم وﭼﻪ ﻗﺒﻞ وﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدم را داﺷﺘﻢ وﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﺎر‬ﻧﮑﺮدم.‬ ﻣﺮﻏﺪار ﺷﺪم‬ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎر ﻣﺮغ وﺟﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﺪم ﺣﺘﯽ ﻣﺮﻏﺪاری زدم ﮐﻪ در آن ﮐﺎر، ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ در آن‬ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.ﯾﮏ ﺷﺐ ﺣﺪودا در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ۲۷ ﻫﺰار ﺗﺎ ﻣﺮغ ۲ﮐﯿﻠﻮﯾﯽام ﻣﺮدﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﻣﺮغ ﻫﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ وﻣﺮدﻧﺪ.آن روز ﻣﻦ ورﺷﮑﺴﺖ‬ ﻧﺸﺪم ﭼﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺮدم. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻠﮏ ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺪﻫﻢ اﻣﺎاﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدم. اﺟﺎزه ﻧﺪادم ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ دوره ام ﮐﻨﻨﺪ واﻋﺘﺒﺎرم زﯾﺮ ﺳﻮال‬ ﺑﺮود.ﻣﻠﮏﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻢ .ﭼﮏﻫﺎﯾﻢ راﭘﺎس ﮐﺮدم و۶ﻣﺎه ﻫﻢ ﮐﺎر را اداﻣﻪ دادم واﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮل ﺧﻮﺑﯽ در آوردم.‬ اﻓﺘﺘﺎح اوﻟﯿﻦ رﺳﺘﻮران‬ ﺳﺎل ۸۳ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎدر وﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﯿﺮاژه رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ درﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدم را ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و اواﯾﻞ ۸۴‬ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ۲۴ ﻣﺘﺮی رﺳﺘﻮراﻧﻢ را ﺑﺎ ﻧﺎم  God father‬ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدم ودوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ.‬ اﺳﻤﯽ ﮐﻪ زﻧﺪهاش ﮐﺮدم‬ ﻣﻦ در ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﻢ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن God father‬را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم اﻣﺎ وزارت ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه زدن ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻤﯽ داد. ﯾﮏ ﺳﺎل درﮔﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻮدم؛‬وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪم اﯾﻦ ﻗﺪر ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮم رﺳﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ .ﻣﻐﺎزهﻫﺎﯾﻢ را اﺟﺎره ﺑﺪﻫﻢ وﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ آدم ﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮم اﻣﺎ ﯾﮏ‬ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اﺳﻢ را ﺑﻪ Good father‬ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺪر ﺧﻮب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻢ.در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺮده را دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮐﺮدم. ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﻻن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ‬ ﺑﻮد، اﺳﻢ ﭘﺪر ﺧﻮب را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده وﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮدش رادردل ﻫﺎ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ، ﻃﻮری ﮐﻪ ۱۱۴ ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان‬ وﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.‬ ﻣﻦ ﺷﻬﺮام ﻓﺨﺎر ﻫﺴﺘﻢ واز ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ روی ﭘﺎی ﺧﻮدم اﯾﺴﺘﺎدهام.‬ ﺣﺎﻻ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهایﭘﺪر ﺧﻮب را دارم.‬ ﻣﺸﺎوره از ﻫﻤﻪ‬ ﻣﻦ ازﯾﮏ ﺑﭽﻪ ۵ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ ﮔﯿﺮم.ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﺎﻣﻠﻢ وﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﻢ. اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎزه ۰۳ درﺻﺪ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ. ﯾﮏ روز ادﻋﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻏﺬای ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ وﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ از ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ اﺳﺖ واﻻن از آن ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪام وﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ‬ ﭘﺪر ﺧﻮب ﺑﺘﻮاﻧﺪ در دﻧﯿﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ اﮔﺮ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ دﺧﺘﺮم از ﻏﺬای رﺳﺘﻮراﻧﻢ ﺑﺨﻮرد ﻧﺒﺎﯾﺪ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ‬. ﻟﺬت ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ‬ اﯾﻦ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدم ﻣﺮا ارﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻻن ۴۹۳ ﻧﻔﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮ ﮐﺪام ازاﯾﻦ اﻓﺮاد ۳ﺗﺎ۴ ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮدﺷﺎن‬دارﻧﺪ.۴۷۵۳ ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ دوﻟﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮﻣﺰال را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد ﮐﻪ ۷۰۰ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و۷ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ﭘﺮﺳﻨﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽام اﺳﺖ.‬ ﺑﺮای ﭘﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ‬ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻮل را ﻓﺪای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮑﺮدم.ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﻮل درﻧﯿﺎوردم، اﻻن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﻮل در ﻣﯽآورم. ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ، ﭘﻮل ﺧﻮدش ﺳﺮاغ ﻣﻦ‬ﻣﯽآﯾﺪ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪام ۱۱۰ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻃﯽ ۵ﺳﺎل اﻻن ۲۵ ﺷﻌﺒﻪ دارﯾﻢ وﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﻬﻢ را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮﯾﻢ‬ ﺗﻤﺎم اﯾﺰوﻫﺎ وﺗﺎﯾﯿﺪﻫﺎ وﺛﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و در ﺳﺎلهای آﯾﻨﺪه درﻫﻠﻨﺪ، آﻟﻤﺎن وﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﺮات‬ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺧﻮب اﻣﮑﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را دارد.‬ رﺳﺘﻮران داری، ﺑﺴﺘﻨﯽ، ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ‬ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ام ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  mr.cornate‬وﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﭙﺎﭼﯿﻨﻮ ﯾﮏ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن رﺳﺘﻮران اداری ﻫﻢ درﺣﺎل‬اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪن اﺳﺖ. اﻻن رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﺘﻮران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺑﺮای ﻧﻈﺮم ارزش زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ.ﻣﻦ را‬ﺑﻪ رﺳﺘﻮرانﺷﺎن دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﺷﺎن دارﻧﺪ.‬ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﺮوف‬ اﻻن ﺷﻌﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ آدم ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف زﯾﺎدی اداره ﻣﯽﺷﻮد آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺎﯾﻠﯽ ﮐﻬﻦ و ﻓﺮﯾﺎد ﺷﯿﺮان ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮزداران ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻗﺎی ﺗﻮﺳﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﺮﯾﺎل روزﮔﺎر ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺷﻌﺒﻪ وﻟﻨﺠﮏ ﭘﺪر ﺧﻮب را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺗﻤﺎم ﺷﻌﺐ ﻣﺎ آدمﻫﺎی ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ واﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از در ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺷﻌﺒﻪ‬ ﺑﺪﻫﯿﻢ.ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ آدمﻫﺎی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ وﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ وﺟﺪاﻧﻢ درد ﻣﯽﮔﯿﺮد‬ ۲ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻏﺬای ﺑﺪون روﻏﻦ ﺑﺎﺷﻢ، اوﻟﯽ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﭘﺪرم ودوم ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ دﻫﻢ.روزی ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺶ‬رﻓﺘﻪﺑﻮدﯾﻢ ودﯾﺪم ﺑﻪ دﺧﺘﺮش اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ در آﻧﺠﺎ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد.وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ رادﯾﺪم واﻗﻌﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮردم. ﺑﻪ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ‬ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ آن را ﺑﺪﻫﻢ.اﮔﺮ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ دﺧﺘﺮم از ﻏﺬای رﺳﺘﻮران ﺑﺨﻮرد ﻧﺒﺎﯾﺪ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ.‬
ممیزی برند : این برند هم اکنون از برندهای با ارزش در صنعت فست فود کشور می باشد و با تاسیس شعب مختلف ارزش افزوده فراوانی در حوزه برند صنعت فست فود به وجود اورده است 
رویکرد اقتصادی برند : با توجه به اینکه طیف گسترده مشتریان این برند سطح عامه جامعه می باشد این برند رویکرد اقتصادی در خصوص قیمت و محصول و مناطق مختلف و از نظر ترویج نیز با نام پدر و خوب دو عنصر مطلوب  و پیشینه داستان قوی در خصوص ناراحتی پدر و ایده فست فود خوب اقدام ترویجی مناسبی انجام داده و این مجموعه دارای روابط عمومی قوی PR در سازمان خود نیز دارد 
رویکرد هویتی برند : پدر خوب با رویکردی از بیرون به درون یعنی با تاسیس اولین شعبه خود و استفاده از یک هویت رفتاری و بصری متناسب و مناسب در برند سازی خود توانست جایگاه و خواستگاه خود را به دست بیاورد 

رویکرد مصرف کننده : اگر بخواهیم از برند های ایرانی یک مثال واضح در خصوص رویکرد مصرف کننده مثال بزنیم برند پدر خوب از این رویکرد نهایت استفاده را در برند سازی خود انجام داد . در مطالعات و بررسی تحقیقات کیفی انجام شده از مشتریان این برند توسط واحد تحقیق و توسعه پدر خوب صورت گرفته مصرف کنندگان و مشتریان با توجه به داتسان قوی برند پدر خوب نقش بزرگی در ترویج و اعتبار دهی به این برند را دارند و تاجایی که برخی از غذا های این برند مانند همبرگر مخصوص برای مشتریان سن 25 تا  40 سال به عنوان یک سرویس لذت بخش خوب می باشد و هم طعم غذای مطلوب را دارد و هم اینکه قابلیت سلامت و رژیمی را دارد از این رو شاید بخشی از محبوبیت این برند قابلیت و خاصیت برند لاو را پیدا نموده است 

رویکرد شخصیتی : برندی شاد ، سلامت برای همه رویکردی که از این برند در مقابل با برندهای خارجی برندی واقعا موفق و شخصیت برند ان را قوی ساخت و گستره روز افزون این برند در ایران حکایت از شخصیت قوی این برند را دارد . 

رویکرد رابطه ای : حلقه ایجاد شده فست فود به عنوان غذایی غیر رژیمی و تبدیل ان به غذایی سالم و تلفیق آن با نام پدر و خوب رابطه ای در ذهن مصرف کننده ایجاد می کند فقط سلامت و سلامتی در انتخاب این محصول می باشد 

رویکرد اجتماعی : ایجاد جشنواره ها و مشارکت در کانون های اجتماعی و راه اندازی کلوپ هواداران برند پدر خوب و اسپانسرری های میادین ورزشی توسط پدر خوب و خود شخص شهرام فخار  رویکردی قوی و اجتماعی از این برند در ذهن ها ساخته است برند خوب دارای کلوپ یا باشگاه مشتریان فعالی می باشد . 

رویکرد فرهنگی : اگر بخواهیم  معادل سازی و قیاسی از استارباکس با برند پدر خوب از نکاه منطقی در ایران داشته باشیم یقینا غلو نکرده ایم  . پشت این موضوع و ادعا یک دلیل قوی است و ان هم اشتراک در پیاده سازی یک فرهنگ  از یک نگاه مشترک و شناخت یک خلا و یک فرصت عالی در پیاده سازی یک فرهنگی که در کشور به اسم فست فود رواج داشت و از طرفی هم یک نگاه مخالفان این فرهنگ به عنوان اینکه این صنعت هم مضر است و هم ایرانی نیست وجود دارد نگاه پدر خوب از این جهت همگام با استارباکس بود که توانست این خلا رو پر نماید . در سطح محلی و ملی  این اشتراک را با استارباکس داشت و توانست در بیشتر نقاط ایران از نظر جغرافیا شعبه ایجاد نماید  و تنها تفاوت این فرانچایز با استار باکس سطح بین الملی ان است . پدر خوب توانست این گستره را ایجاد نماید مضاف بر این که بر نگاه و رفتار فست فود تغییر و فرهنگ خاص خود را ایجاد نمود . 

تاثیر از دوازده کهن الگوی یونگ 

یکی از مهم ترین راز زدایی ها از برند پدر خوب تاثیر پذیر از کهن الگو های یونگ می باشد 
آفریننده : برخی از سرویس های پدر خوب به انتخاب و حتی امکان حضور و مشارکت مصرف کننده در اشپزخانه پدر خوب است که می تواند در طبخ و سرو غذای خود مشارکت داشته باشد 

برندی شوخ  و شاد : با فراهم اوردن از الگو های بصری یکنواخت و جذاب با سبک موسیقی های خاص و شاد در شعب خوب با یک وحدت رویه استاندارد 

یک برندی منظم و مرتب : در رادئه سرویس و خدمات با ساختاری منسجم 

عاشق و قهرمان و مرافب  توام در صنعت غذایی فست فود ایران سبکی و نگاهی نو عاشق مشتری و قهرمان در این صنعت و مراقب سلامتی جامعه . 


شاید گفتن جادگر اغراق باشد اما اینکه ضامن سلامتی مصرف کننده است را می توان به خاصیت جادویی محصولات این برند تعمیم داد 

یاغی و نو گرا در هر نو اوری  در این صنعت 


تواما در تفکر  و احیا بهتر این صنعت که همیشه نگاه بد بین جامعه به سوی او بوده 

سایر ویژگی های برند پدر خوب : 
ایجاد پایداری عاطفی در طیف مصرف کنندگان خود 
دارای هویت بصری و رفتاری قوی در هیچ یک از شعب و نحوه ساختار رفتاری و هویت بصری و رنگ و نحوه لباس و دکوراسیون برند پدر خوب ناهماهنگی وجود ندارد و نظم و انظباط حاکم بر رفتار کارکنان قدرت ساختر برند سازی از درون به بیرون را هویت بخشیده و ریشه گرفته در این مهم می باشد 
تداعی برند پدر خوب بسیاز قدرتمند می باشد اگر از یک نوجوان یا جوان بپرسیم که فست فود سالم و سلامت یقینا یک اسمی که خواهد برد پدر خوب می باشد در تداعی رنگ نیز توانست جایگزین قدرتمندی برای فست فود بوف باشد 
در میان  فست فود ها برند پدر خوب سهم بزرگی در تصرف ذهن ها را دارد این ادعا نیست نتیجه پژوهش ها و نظرات مشتریان بر پایه تحقیقات علمی است و شخصت کار افرین و سخت کوش این برند در ساختار دی ان ای برند نیز نقش بزرگی داشته و دارد و تاکنون این صنعت را دچار تحول و به عنوان الگوی مناسب برای این صنعت تبدیل نموده است . 

انطباق عملی با مدل AC2ID Image result for AC2ID


در تحلیل خود واقعی برند و انچه در اذهان درک شده و در بررسی داستان و ارمان موسس این برند شهرام فخار و دسترسی به چشم انداز و موقعیت مطلوب و خواسته شده روی تمام این پنج عنصر این نزدیکی و واقعیت در برند پدر خوب ملموس است و کارشناسان برند و خبرگان این حوزه در این بخش اجتماع نظر دارند . 

برند پدر خوب امروز با یک نگاه فرهنگی قوی  و ارزشی امروزه به عنوان یک سرمایه ملی و برندی که توانست در جامعه فرا تر از دیدگاه کار افرینانه خلق ارزش نماید و به عنوان یک الگوی سرمایه ای ملی نقش بزرگی ایفا نماید همانگونه که در متن داستان برند اشاره شد حتی برای تاسیس شعب از کشوری مانند بلاروس که به عنوان یک کشوری در سطح متوسط و از نظر صنعت غذایی در سطح عالی و استاندارد روز دنیا می باشد تقاضای تاسیس شعبه و گسترش را داشته است که مدیر ان همچنان سعی در تقویت پایه های این برند در کشور را داته که به عنوان سرمایه بزرگ و ارزشی برند ایرانی این توسعه فرهنگی و شخصیتی برند به خارج از ایران صورت گیرد . در اینده نزدیک موضوع پایان نام اینجانب در این حوزه به صورت تحقیقی کیفی به دوستداران و هوادران این برند و این صنعت انجام و ارائه می گردد . 


با ارزوی سلامتی  برای همه فعالان اقتصادی و ارزش افرینان ایران 

ناصر قاعدی 
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 گرایش تجارت الکترونیکی
 دانشگاه ازاد واحد یادگار امام 
آدرس لینکدین 
www.linkedin.com/in/naser-ghaedi-51b73a152

استاد راهنما : جناب آقای دکتر حمید سعیدی  . دکترا  در حوزه برند و مارکتینگ 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات و یادگار امام 
آدرس لینکدین دکتر سعیدی 
www.linkedin.com/in/dr-hamid-saeedi-84854747
:: مرتبط با: مقالات ,
:: برچسب‌ها: ناصر قاعدی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی دانشگاه ازاد واحد یادگار امام , تاریخچه و تحلیل برند پدر خوب شهرام فخار , دکتر حمید سعیدی . دکترا در حوزه برند و مارکتینگ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات و یادگار امام ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات